Algemene voorwaarden

 

 

Aanvaarding van onze voorwaarden:

Elk aanbod en elke  bestelling  zijn aan onze algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen. Indien de koper, zij het slechts éénmaal , onze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard heeft, houdt zulks in dat hij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op elke latere, zelfs mondeling gesloten verkoopsovereenkomst erkent. Elke bestelling betekent de aanvaarding door onze klant van onze algemene verkoopsvoorwaarden (tenzij er schriftelijk wordt afgeweken) en ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

Bestellingen:

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Lichthuis Lichtarchitectuur Mol wanneer Lichthuis Lichtarchitectuur Mol de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. Lichthuis Lichtarchitectuur Mol behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Geen enkele bestelling zal kunnen worden geannuleerd, tenzij binnen de 8 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling en mits ons uitdrukkelijk akkoord.

Retourbeleid:

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet.

Hiervoor hanteren wij volgende procedure:

- Laat ons via e-mail, fax of brief binnen de 14 dagen na ontvangst weten dat u uw aangekochte producten wilt retourneren, en dit te tellen vanaf de dag van ontvangst. Stuur ons uw naam, contactgegevens, factuurnummer en uw rekeningnummer. Indien u een rekeningnummer buiten België heeft, stuur dan ook uw IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code mee. 

- Wij gaan na of uw producten voldoen aan onze retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. Indien wij de producten kunnen terugnemen, sturen wij u het retouradres in België.

- U laat het toestel op uw kosten en risico bezorgen (binnen de 5 werkdagen na onze goedkeuring) op het opgegeven retouradres in België. U dient een kopij van uw factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer (IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code) mee te sturen met uw retourzending.

- Lichthuis Lichtarchitectuur Mol betaalt u uw eigen (retour) verzendingkosten enkel terug indien u niet het artikel ontving dat u bestelde of indien het artikel beschadigd bij u aankwam.

-Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking te zitten met alle bijgeleverde toebehoren.

- Wanneer wij de producten retour ontvangen hebben, zullen wij controleren of ze voldoen aan de voorwaarden van ons retourbeleid.

- Indien de producten aan ons retourbeleid voldoen, zullen wij u terugbetalen.

- Indien de producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

- op maat geproduceerde of op maat samengestelde producten kunnen door ons niet teruggenomen worden.

Retouradres: Lichthuis Lichtarchitectuur Mol, Donk 91, B-2400 MOL, België

Prijzen, leveringstermijn:

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht. De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.

Lichthuis Lichtarchitectuur Mol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

Klachten:

De koper hoort de goederen onmiddellijk na ontvangst na te kijken en eventuele gebreken per e-mail, fax of brief te melden binnen de vijf dagen.

Garantie:

De wettelijke garantie op de Occhio producten is 2 jaar.

Zodra de klant een gebrek vaststelt (wat onder de wettelijke garantie valt) aan het gekochte product of toestel moet hij dit onmiddellijk melden. Als er tussen de dag dat de klant het gebrek vaststelde en het ogenblik van de melding meer dan twee maanden zijn verlopen, verliest de klant zijn rechten.

De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Lichtbronnen (lampen) vallen niet onder de wettelijke garantie.

Wanneer u aanspraak wenst te maken op een bepaalde productgarantie vragen wij u eerst via mail contact op te nemen met Lichthuis Lichtarchitectuur Mol zodat wij op de hoogte zijn van alle details in verband met het garantiegeval. 

Indien de garantie van toepassing is, stuurt u ons het product toe, samen met een kopij van uw aankoop factuur en een omschrijving van de schade. Het staat Lichthuis Lichtarchitectuur Mol vrij over te gaan tot reparatie of vervanging van het beschadigde product door eenzelfde, hetzij een ander product van dezelfde aard en in dezelfde prijsklasse. Het vervangen of gerepareerde product wordt u binnen de 28 dagen kostenvrij toegestuurd. 

Wettelijk:

Lichthuis Lichtarchitectuur Mol kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze site.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Privacy Policy:

De gegevens die worden verzameld om de services te bieden die door de klant werden verzocht, zoals het bekijken van online prijslijsten worden gebruikt om U te informeren over onze producten en/of diensten. De klantenlijsten worden niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven.